Convenant over het herbeoordelen van WGA-gerechtigden door UWV op verzoek van verzekeraars

Op 26 september 2012 tijdens het jaarlijkse verzuimcongres van de Goudse kondigde Bruno Bruins, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV al aan open te staan voor de mogelijkheid dat private verzekeraars zelf rechtstreeks herbeoordelingen mogen aanvragen bij het UWV voor de WGA uitkeringsgerechtigden.  Tot nu toe mochten alleen de werknemers of de werkgevers die eigen risicodrager zijn de WGA herbeoordeling aanvragen. Ook kon het UWV zelf de herbeoordeling initiëren. Probleem was dat dit niet of nauwelijks gebeurde. De private verzekeraars hebben daar wel belang bij en pleitten er al jaren voor om rechtstreeks de herbeoordeling te mogen aanvragen als gemachtigde van de werkgever.

Er ligt een convenant tussen UWV en private verzekeraars om deze mogelijkheid nog in 2013 te implementeren.

Private verzekeraars hebben veel belang bij het aanvragen van deze herbeoordelingen omdat ze zelf UWV volgend zijn bij de vaststelling van de uitkeringen uit een WIA aanvullingsverzekering of bij de WGA eigenrisicodragersverzekering. Het is algemeen bekend dat de verzekeraars met name op de WGA eigen risicodragersverzekering veel verlies lijden.

Verschil WGA of IVA

Het grote verlies komt mede omdat 2/3 van alle WGA instroom volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt blijkt te zijn (de zogenaamde 80-100% WGA-er). Indien de volledig arbeidsongeschikte ook duurzaam arbeidsongeschikt is, komt hij of zij in de regeling IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten).  Er is sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid indien ze geen kans of een geringe kans hebben om te herstellen. Oftewel volledig arbeidsongeschikten hebben alleen recht op de IVA indien herstel is uitgesloten of de kans op herstel is zeer gering. Het grote voordeel is dat de IVA-uitkering niet individueel aan de werkgever wordt doorbelast. Er geldt voor de IVA geen premiedifferentiatie en ook geen mogelijkheid van het eigen risicodragerschap zoals voor de regeling WGA wel geldt. Een werkgever is direct of indirect 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA uitkering. De kosten hiervan bedragen € 100.000,- tot € 150.000,-.  Indien een werkgever eigen risicodrager is geworden, dan hebben ze hier veelal een verzekering voor afgesloten bij de private verzekeraar. Voor de private verzekeraar is de beoordeling over wel of niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn dus van groot belang. Het UWV en het Verbond van Verzekeraars hebben afspraken gemaakt dat de verzekeraar zelf een herbeoordeling kan aanvragen als hij daarbij motiveert dat er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid of dat de restverdiencapaciteit van de WGA-gerechtigde zodanig is toegenomen of afgenomen, dat dit leidt tot verandering van de mate van arbeidsongeschiktheid.

Van WGA naar IVA bij duurzame arbeidsongeschiktheid

Dit kan er toe leiden dat een WGA- uitkering wordt omgezet naar een IVA-uitkering. In het convenant staat dat als de herbeoordeling deze wijziging beoogt, de herbeoordeling te allen tijde kan worden aangevraagd dus ongeacht hoe lang iemand reeds in de WGA zit. Deze aanvraag mag ook tijdens de zogenaamde WGA loongerelateerde uitkering. Veel verzekeraars zijn het laatste jaar actief geworden om deze herbeoordelingen aan te vragen. Op het laatste grote VeReFi congres van 17 december 2012 hebben we ook veel aandacht gegeven aan de schadelastbeperking die mogelijk is door actief te sturen op IVA of juist op werken!

De verzekeraars zullen vooral inzetten op de wijziging richting de IVA  (= vaststelling duurzaamheid bij de volledig arbeidsongeschikten) omdat ze dit veel financiële voordelen oplevert. Indien duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid duidelijk is mogen ze op elk moment de herbeoordeling aanvragen.

Wanneer de verzekeraar de herbeoordeling gaat aanvragen omdat de restverdiencapaciteit is gewijzigd waardoor de mate van arbeidsongeschiktheid veranderd, dan mag dit voorlopig alleen plaatsvinden na afloop van de WGA loongerelateerde uitkering.  Over een jaar wordt het convenant geëvalueerd en wordt er bekeken of de private verzekeraars deze herbeoordeling al tijdens de WGA loongerelateerde uitkering mogen aanvragen.

Schijnzekerheid WGA

De WGA 80-100% klasse is voor de werknemer een schijnzekerheid. Want de uitkomst van de herbeoordeling kan ook betekenen dat de mate van arbeidsongeschiktheid afneemt tot minder dan 35%. Voor de werknemer is het gevolg dat twee maanden na de herbeoordeling er geen recht meer bestaat op een WGA uitkering en hij of zij mogelijk alleen nog een beroep kan doen op een bijstandsuitkering indien er niet op tijd een baan wordt gevonden.

Voorwaarden convenant

Binnen het convenant zijn enkele voorwaarden voor de herbeoordeling geregeld. Zo moeten verzekeraar en UWV de WGA gerechtigde goed voorlichten over de herbeoordelingsaanvraag en mogelijke gevolgen. Waar het de medische gegevens betreft, kan het UWV de stukken alleen verstrekken aan een medisch adviseur van de verzekeraar indien de verzekeraar daarvoor optreedt als gemachtigde van de werkgever. Daarbij geldt de gebruikelijke regel dat de medisch adviseur van de verzekeraar de gegevens alleen voor de herbeoordeling mag gebruiken.  De medisch adviseur zal geen medische gegevens met de verzekeraar delen.

Monitoring en evaluatie

Afgesproken is dat het UWV de verzekeraars voorlichting gaat geven over de wijze waarop ze kunnen motiveren dat de beperkingen een duurzaam karakter hebben (dus IVA) of juist dat de restverdiencapaciteit van een WGA-gerechtigde is toegenomen of afgenomen waardoor de mate van arbeidsongeschiktheid wijzigt. Er wordt goed gemonitord hoeveel aanvragen de verzekeraars doen en de bijbehorende uitkomsten daarvan. Over 1 jaar vindt er een evaluatie plaats of de herbeoordeling van de restcapaciteit ook al mag gebeuren tijdens de WGA loongerelateerde uitkering. Over twee jaar worden alle afspraken uit het convenant geëvalueerd.

Samenvatting

In de oude situatie mocht de private verzekeraar niet rechtstreeks de WGA herbeoordeling aanvragen bij het UWV. In de nieuwe situatie met dit convenant hebben de verzekeraars wel de mogelijkheid om reeds rechtstreeks de herbeoordeling aan te vragen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in twee soorten herbeoordelingen:

  • Herbeoordeling over de duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid ten behoeve van de omzetting naar IVA. Dit mag op elk moment tijdens de WGA uitkering.
  • De herbeoordeling indien de restcapaciteit is gewijzigd. Dit mag voorlopig alleen na afloop van de WGA loongerelateerde uitkering.

Gezien het financiële belang zullen verzekeraars vooral inzetten op de eerste herbeoordeling, de omzetting van WGA naar IVA.

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt