Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2019 bekend

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De gedifferentieerde premie kent een WGA-premiecomponent en een Ziektewet-premiecomponent. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft het Ziektewetdeel niet te betalen en een eigenrisicodrager voor de WGA hoeft het WGA-deel niet te betalen.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Vanaf 1 januari 2020 compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Loonkostenvoordeel (LKV) en Lage inkomensvoordeel (LIV)

Wilt u in aanmerking komen voor LKV? Wees er dan van bewust dat u maar heel kort de tijd heeft om dit te regelen. Een strakke regie is dus belangrijk.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

In reactie op de uitzending van Radar van 26 februari jl. over arbo- en bedrijfsartsen.

Als het grootste officiële opleidingsinstituut voor register casemanagers in Nederland wil CS Opleidingen graag reageren op de uitzending van Radar en de beweringen die in dit programma zijn gedaan ten aanzien van casemanagers.

CS Opleidingen betreurt de uiterst eenzijdige en negatieve beeldvorming rondom casemanagers en herkent zich niet in het geschetste beeld. Onder onafhankelijk toezicht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen leiden wij onze studenten al sinds 2003 op tot integere en accurate professionals die kennis hebben van het wettelijk kader. De rode draad binnen de opleidingen is dat er altijd binnen de wettelijke kaders gezocht wordt naar de beste oplossing voor werknemer én werkgever. De door ons opgeleide register casemanagers zijn geen ‘cowboys’ die alle privacyregels aan hun laars lappen en zieke werknemers onder druk zetten zoals Radar wil doen geloven.

Natuurlijk moeten arbo-artsen, bedrijfsartsen en  casemanagers zich bij het uitoefenen van hun functie aan de landelijke wet- en regelgeving houden. De wetten en regels waaraan deze beroepsgroepen gebonden zijn, zijn duidelijk vastgesteld en gelden niet alleen voor de werkgever, maar ook voor de werknemer. De register casemanagers die door CS Opleidingen zijn opgeleid zijn tot in detail op de hoogte van het wettelijk kader en bovendien doordrongen van het belang om zich aan dit kader te houden.

Waar het de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen betreft, sluiten wij ons dan ook volledig aan bij de NVAB, VNO-NCW en MKB-Nederland: de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen is geborgd en wordt op meerdere manieren gegarandeerd. Hetzelfde geldt voor register casemanagers, want ook voor deze professionals is er een beroepsregister, het Register Specialistisch Casemanagement (RSC), dat toeziet op de borging van kennis en kwaliteit, de professionele richtlijnen van de beroepsgroep en de accurate behandeling van klachten. Iedereen die dat wil – werkgevers, werknemers, dienstverleners en bedrijfsartsen – kan vooraf controleren of de casemanager is ingeschreven in het register en of er eventueel een specialisatie is gevolgd. De betreffende register casemanager heeft dan een voor iedereen controleerbare aantekening.

Wel is het bij ons bekend dat er landelijk een wildgroei is ontstaan aan casemanagers en casemanagementopleidingen. Helaas zijn momenteel niet alle in Nederland werkzame casemanagers (gedegen) opgeleid, en niet alle opleiders leggen voldoende nadruk op het belang van het wettelijk kader. Er zijn zelfs opleiders die openlijk een werkwijze voorstaan die in strijd is met de wet; dit is het zogenaamde Eigen Regie Model waarbij de leidinggevende de casemanager is. Schrijnende voorbeelden hiervan zijn het afgeven van verzuimverlof of met de werknemer over zijn mogelijkheden in overleg gaan. Wij betreuren deze situatie ten zeerste en wijzen dit model al jarenlang af. Niet alleen omdat de professionele register casemanager hierdoor (onterecht) in een kwaad daglicht wordt gesteld, maar voornamelijk omdat werknemers hiervan de dupe worden. Wij raden werkgevers, werknemers en dienstverleners dan ook sterk aan om bij voorkeur met register casemanagers in zee te gaan die zijn ingeschreven bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Directie CS Opleidingen

1 maart 2018

 

Geplaatst in Geen categorie

AP: zonder tussenkomst bedrijfsarts geen mogelijke taken uitvragen

Een student van CS (registeropleiding Taakdelegatie) raakte tussen twee vuren omdat haar werkgever, een grote Zorginstelling met 5.000+ FTE, recent heeft gekozen voor het Eigen Regie Model. Daarbij heeft een gerenommeerd opleidingsinstituut het uitvragen naar de mogelijkheden als een afzonderlijk opleidingsprogramma voor de leidinggevenden opgenomen. CS zegt dat het vragen naar mogelijkheden niet mag, het andere opleidingsinstituut zegt van wel. De student heeft daarop een brief geschreven aan de Autoriteit Persoonsgegevens om duidelijkheid te vragen.

Lees meer ›

Geplaatst in VeReFi Nieuws

Whitepaper Regeerakkoord 2017-2021

Het nieuwe regeerakkoord is uit! Maar wat betekent dat voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt? Gaat de loondoorbetalingsplicht naar 1 jaar? Wat verandert er in de WIA en de WWZ? In onze whitepaper vindt u een overzicht van de plannen op dit gebied. U vindt de whitepaper onder de button ‘Whitepapers en nieuwsbrieven’.

 

Geplaatst in Geen categorie

Drie nieuwe applicaties voor VeReFi Volledig Abonnementen

VeReFi blijft zich inzetten om u met handige tools en applicaties te helpen grip te krijgen op de geldstromen sociale zekerheid in uw organisatie. Speciaal voor houders van een VeReFi Volledig Abonnement  introduceren we 3 nieuwe applicaties: VeReFi VerzuimInzicht, VeReFi DNA en Timeline.
VeReFi VerzuimInzicht: Welk risico loopt u met de huidige verzuimdossiers?

Hoe is de kwaliteit van het casemanagement in uw bedrijf of dat van uw klant? En welk financieel risico loopt het bedrijf met de huidige verzuimdossiers? Dat brengt u in kaart met VeReFi VerzuimInzicht (VVI).

De eerste stap is alle dossiers te analyseren: welke stappen zijn wel en niet (goed) gezet? Met behulp van rode, oranje en groene stoplichten ziet u waar de knelpunten liggen en wat alsnog gedaan kan worden om deze op te lossen. Vervolgens krijgt u op basis van de geanalyseerde dossiers een overall rapportage. De ideale basis voor een rapport voor uw klant waarin u aangeeft waar de verbeterpunten bij de organisatie liggen, zodat zij beter grip krijgen op de verzuimdossiers en de financiële risico’s kunnen beperken.

VeReFi DNA: Maak het verschil tussen beleid en uitvoering zichtbaar

Hoewel elke organisatie te maken heeft met dezelfde regels en wetgeving voor verzuim en arbeidsongeschiktheid, wordt er verschillend mee omgegaan. Dat heeft alles te maken met het ‘DNA’ van de organisatie: hoe denkt men over verzuim? Wil men het zo lang mogelijk aanzien of zo snel mogelijk starten met activeren? Is iedereen het daarover eens? En hoe wordt dit denken dan vertaald in de uiteindelijke aanpak van verzuim? Dat is in veel organisaties niet duidelijk en leidt tot onnodige ruis en stagnatie.

Met behulp van vragenlijsten maakt VeReFi DNA in een grafische weergave voor uw organisatie zichtbaar in hoeverre het beleid en de uitvoering uiteenlopen. Zo krijgt u objectieve handvatten voor wat voor uw bedrijf een passend moment is om voor een verzuimdossier professionele hulp in te schakelen. Vooral bedrijven waar de leidinggevende casemanager is, blijken hier toenemend behoefte aan te hebben. Kortom: VeReFi DNA biedt u een mooie ingang voor een goed gesprek.

Timeline: AP-proof verzuimvolgsysteem voor de professional

Timeline is een verzuimvolgsysteem dat speciaal ontwikkeld is voor de professional, conform de eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanzelfsprekend worden de basisstappen van Poortwachter in een tijdlijn weergegeven en toekomstige acties al bij het invoeren van de verzuimmelding zichtbaar gemaakt. Maar het grootste verschil is dat de professional in Timeline ook de eigen acties kan definiëren, dus niet het systeem bepaalt hoe het werkproces wordt uitgevoerd, maar de register casemanager. Uiteraard kan de volledige communicatie met alle betrokkenen worden opgeslagen in het verzuimsysteem.

Alle mogelijkheden van Timeline ontdekken? Dat kan nu in een persoonlijke speeltuin op verefi.nl. Uiteraard is het ook mogelijk om echt met Timeline te gaan werken: hiervoor vragen wij een bescheiden administratieve vergoeding.

Nog geen VeReFi Volledig Abonnement?

De tools en applicaties genoemd in deze nieuwsbrief zijn uitsluitend beschikbaar voor houders van een VeReFi Volledig Abonnement. Heeft u een Nieuws Abonnement? Dan kunt u voordelig upgraden: als u voor 1 januari overstapt op een Volledig Abonnement, betaalt u voor het eerste jaar € 600 ex btw. Bent u lid van het Register Specialistisch Casemanagement, dan krijgt u 50% korting.

Om het mogelijk te maken de aangeboden tools continu te blijven doorontwikkelen, wordt de prijs voor een Volledig Abonnement per 1 januari  2018 € 750 ex btw per jaar. Uiteraard blijft de korting voor RSC-leden ook dan 50%.

Meer informatie? Neem contact op via info@verefi.nl

Geplaatst in VeReFi applicatie updates, VeReFi Nieuws

ZW en WGA ERD calculators met parameters 2018

Is het voor u voordelig om eigenrisicodrager ZW of WGA te worden? Dit kunt u uitrekenen met de ZW ERD calculator en de WGA ERD calculator. De calculators zijn helemaal aangepast aan de laatste stand van zaken met de parameters Werkhervattingskans 2018.

Geplaatst in Geen categorie

Loonkostenvoordeel (LKV) en lage inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2018

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is geregeld dat het huidige stelsel van premiekortingen (mobiliteitsbonus) in de loonaangifte op 1 januari 2018 eindigt. Dan wordt het nieuwe systeem van loonkostenvoordelen (LKV) van kracht. Dit loonkostenvoordeel houdt in dat de organisatie na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming krijgt. Deze bedraagt per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 per jaar.

Naast het LKV is in de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) geregeld. Dit is een loonkostenvoordeel wanneer een werkgever werknemers in dienst heeft met een relatief laag loon (tot 125% van het minimumloon). De werkgever houdt daarmee zijn loonkosten lager zonder dat de werknemer loon inlevert.

Onlangs heeft de Belastingdienst een nieuwsbrief uitgebracht met meer informatie over het LKV. Ook wordt hierin een jeugd-LIV geïntroduceerd.

Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen. Deze vervalt vanaf 1 januari 2018.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:

 1. LKV oudere werknemer
 2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De voorwaarden verschillen per LKV.

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als de werknemer die hij in dienst neemt voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
 • Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • inkomensondersteuning Wet Wajong
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
  • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.
Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst
 • Hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
  • UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld:
   • hij was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
   • hij was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
   • hij was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
   • hij treedt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.
Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
 • In de kalendermaand voor u hem aanneemt, voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
  • Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
  • Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de ‘Praktijkroute’). In beide gevallen geldt dat werkgever hem op of na 1 januari 2016 in dienst heeft genomen.
  • Hij is in het doelgroepregister voor de banenafspraak opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
  • Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
  • Hij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.
Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij had, in de kalendermaand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering

Voor alle situaties geldt verder:

 • Werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.
 • In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat hij dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wil aanvragen.

Let op bij volledig gesubsidieerde dienstbetrekkingen, want er is geen recht op de loonkostenvoordelen als de dienstbetrekking van de werknemer op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd is. Of als de dienstbetrekking valt onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan kan de werkgever wél recht hebben op de loonkostenvoordelen.

Per werknemer krijgt de werkgever maar één loonkostenvoordeel uitbetaal. Als een werkgever voor dezelfde werknemer tegelijk recht heeft op meer dan één loonkostenvoordeel, dan kan hij ze allemaal aanvragen. Hij krijgt vervolgens alleen het hoogste loonkostenvoordeel uitbetaald.

Hoogte van de loonkostenvoordelen

Het loonkostenvoordeel is een bedrag per verloond uur. Dat bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk.

Loonkostenvoordeel Bedrag per verloond uur Maximumbedrag per jaar Aantal jaren dat het LKV voor dezelfde werknemer mag worden aangevraagd
Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1
LIV voor lage inkomens

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 1 januari 2017 ingegaan. Het LIV is bedoeld om de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt passende ondersteuning te bieden, zodat werkgevers ze sneller een kans geven. Het LIV geldt ook voor mensen in beschut werk en WSW’ers. De werkgever ontvangt een tegemoetkoming voor de werknemers die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdienen:

 • voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.
 • voor werknemers die tussen de 110% en de 125% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Verder geldt als voorwaarde dat de werknemer minimaal 1248 verloonde uren in een jaar heeft en dat hij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het LIV kent geen maximumduur en is van toepassing zolang iemand aan de voorwaarden voldoet.

Nieuw vanaf 1 januari 2018 is het jeugd-LIV. Deze geldt voor werknemers die op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar zijn. De jeugd-LIV is ingevoerd omdat het minimumjeugdloon sinds 1 juli 2017 verhoogd is. In 2018 is het jeugd-LIV hoger dan in 2019 om de extra loonkosten over 2018 te compenseren.

Geplaatst in VeReFi Nieuws

Sfeerimpressie VeReFi Zomermarkt 28 en 29 juni

Het weer was niet helemaal zomers, maar dat mocht de pret niet drukken: het was evengoed een fantastische zomermarkt. Twee dagen met verrassende workshops over Psyche en Verzuim, waarbij we onder meer inzicht hebben gekregen in eigenaarschap, hoe je omgaat met verschillende type mensen en met de (on)mogelijkheden van mensen die dreigen uit te vallen wegens psychische problemen, de werking van het brein, hoe je spoor 2 tot een succes maakt, een goede begeleiding van mensen met kanker, obsoletie en nog veel meer. Twee dagen om kennis te delen en op te doen, en natuurlijk om bij te praten met oude bekenden of juist nieuwe mensen te ontmoeten. Wij danken onze sprekers: Desiree Wierper, Machteld List, Theo Stokking, Vincent Kortleve, Mirelle Klijs, Marc van Lokven, Ruud de Leede, Bas Verwijlen, Ragna van Hummel, Frans Wijngaarden, Bastiaan Stolk en Albert-Jan Vink. En natuurlijk iedereen die aan de workshops deelgenomen heeft.
Heel veel dank voor ieders enthousiasme en graag tot de volgende keer!
Lees meer ›

Geplaatst in VeReFi Congres

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt