Nieuws

ZW en WGA ERD calculators met parameters 2018

Is het voor u voordelig om eigenrisicodrager ZW of WGA te worden? Dit kunt u uitrekenen met de ZW ERD calculator en de WGA ERD calculator. De calculators zijn helemaal aangepast aan de laatste stand van zaken met de parameters Werkhervattingskans 2018.

Geplaatst in Geen categorie

Loonkostenvoordeel (LKV) en lage inkomensvoordeel (LIV) vanaf 2018

In de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) is geregeld dat het huidige stelsel van premiekortingen (mobiliteitsbonus) in de loonaangifte op 1 januari 2018 eindigt. Dan wordt het nieuwe systeem van loonkostenvoordelen (LKV) van kracht. Dit loonkostenvoordeel houdt in dat de organisatie na afloop van het kalenderjaar een tegemoetkoming krijgt. Deze bedraagt per werknemer drie jaar lang maximaal € 6.000 per jaar.

Naast het LKV is in de Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV) geregeld. Dit is een loonkostenvoordeel wanneer een werkgever werknemers in dienst heeft met een relatief laag loon (tot 125% van het minimumloon). De werkgever houdt daarmee zijn loonkosten lager zonder dat de werknemer loon inlevert.

Onlangs heeft de Belastingdienst een nieuwsbrief uitgebracht met meer informatie over het LKV. Ook wordt hierin een jeugd-LIV geïntroduceerd.

Loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Met ingang van 1 januari 2018 vervangen ze de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen. Deze vervalt vanaf 1 januari 2018.

Net als de premiekortingen moeten de loonkostenvoordelen ervoor zorgen dat kwetsbare groepen werknemers betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 4 loonkostenvoordelen:

 1. LKV oudere werknemer
 2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

De voorwaarden verschillen per LKV.

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als de werknemer die hij in dienst neemt voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen
 • Hij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
 • Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een van de volgende uitkeringen:
  • werkloosheidsuitkering (WW, IOW)
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wet Wajong, Waz, Wamil)
  • inkomensondersteuning Wet Wajong
  • bijstandsuitkering (Participatiewet, IOAW, IOAZ)
  • uitkeringen uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel hebben als de bovenstaande Nederlandse uitkeringen.
Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor de werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst
 • Hij voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • Hij had, in de kalendermaand voor hij in dienst kwam, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.
  • UWV heeft in een arbeidskundig onderzoek het volgende vastgesteld:
   • hij was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) voor minder dan 35% arbeidsongeschikt.
   • hij was 11 weken voor het einde van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) nog in dienst bij dezelfde werkgever die hij had toen hij ziek werd.
   • hij was op de 1e dag na afloop van de wachttijd van de WIA (of van het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) niet in staat eigen of passend werk te doen bij de werkgever bij wie hij zich ziek gemeld had.
   • hij treedt in dienst binnen 5 jaar na de dag waarop de wachttijd (of het tijdvak van de verlengde loondoorbetalingsverplichting) is geëindigd.
Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een werknemer in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij was in de 6 maanden voor werkgever hem aanneemt, niet bij hem in dienst.
 • In de kalendermaand voor u hem aanneemt, voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Hij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
  • Hij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
  • Hij is volgens UWV niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. Of de gemeente heeft bij het beoordelen van de loonkostensubsidie vastgesteld dat hij niet in staat is om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen (de ‘Praktijkroute’). In beide gevallen geldt dat werkgever hem op of na 1 januari 2016 in dienst heeft genomen.
  • Hij is in het doelgroepregister voor de banenafspraak opgenomen met een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
  • Hij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
  • Hij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij u in dienst.
Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Een werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden:

 • Hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 • Hij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij had, in de kalendermaand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering

Voor alle situaties geldt verder:

 • Werkgever heeft voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.
 • In de aangifte loonheffingen geeft de werkgever aan dat hij dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wil aanvragen.

Let op bij volledig gesubsidieerde dienstbetrekkingen, want er is geen recht op de loonkostenvoordelen als de dienstbetrekking van de werknemer op grond van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) volledig gesubsidieerd is. Of als de dienstbetrekking valt onder zogenoemd beschut werk op grond van de Participatiewet. Is de dienstbetrekking deels gesubsidieerd, dan kan de werkgever wél recht hebben op de loonkostenvoordelen.

Per werknemer krijgt de werkgever maar één loonkostenvoordeel uitbetaal. Als een werkgever voor dezelfde werknemer tegelijk recht heeft op meer dan één loonkostenvoordeel, dan kan hij ze allemaal aanvragen. Hij krijgt vervolgens alleen het hoogste loonkostenvoordeel uitbetaald.

Hoogte van de loonkostenvoordelen

Het loonkostenvoordeel is een bedrag per verloond uur. Dat bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk.

Loonkostenvoordeel Bedrag per verloond uur Maximumbedrag per jaar Aantal jaren dat het LKV voor dezelfde werknemer mag worden aangevraagd
Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3
Arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 3
Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3
Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1
LIV voor lage inkomens

Het Lage-inkomensvoordeel (LIV) is per 1 januari 2017 ingegaan. Het LIV is bedoeld om de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt passende ondersteuning te bieden, zodat werkgevers ze sneller een kans geven. Het LIV geldt ook voor mensen in beschut werk en WSW’ers. De werkgever ontvangt een tegemoetkoming voor de werknemers die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon per uur verdienen:

 • voor werknemers die tussen de 100% en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 2.000 per werknemer per jaar.
 • voor werknemers die tussen de 110% en de 125% van het minimumloon verdienen, krijgt de werkgever maximaal € 1.000 per werknemer per jaar.

Verder geldt als voorwaarde dat de werknemer minimaal 1248 verloonde uren in een jaar heeft en dat hij nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het LIV kent geen maximumduur en is van toepassing zolang iemand aan de voorwaarden voldoet.

Nieuw vanaf 1 januari 2018 is het jeugd-LIV. Deze geldt voor werknemers die op 31 december 2017 18, 19, 20 of 21 jaar zijn. De jeugd-LIV is ingevoerd omdat het minimumjeugdloon sinds 1 juli 2017 verhoogd is. In 2018 is het jeugd-LIV hoger dan in 2019 om de extra loonkosten over 2018 te compenseren.

Geplaatst in VeReFi Nieuws

Sfeerimpressie VeReFi Zomermarkt 28 en 29 juni

Het weer was niet helemaal zomers, maar dat mocht de pret niet drukken: het was evengoed een fantastische zomermarkt. Twee dagen met verrassende workshops over Psyche en Verzuim, waarbij we onder meer inzicht hebben gekregen in eigenaarschap, hoe je omgaat met verschillende type mensen en met de (on)mogelijkheden van mensen die dreigen uit te vallen wegens psychische problemen, de werking van het brein, hoe je spoor 2 tot een succes maakt, een goede begeleiding van mensen met kanker, obsoletie en nog veel meer. Twee dagen om kennis te delen en op te doen, en natuurlijk om bij te praten met oude bekenden of juist nieuwe mensen te ontmoeten. Wij danken onze sprekers: Desiree Wierper, Machteld List, Theo Stokking, Vincent Kortleve, Mirelle Klijs, Marc van Lokven, Ruud de Leede, Bas Verwijlen, Ragna van Hummel, Frans Wijngaarden, Bastiaan Stolk en Albert-Jan Vink. En natuurlijk iedereen die aan de workshops deelgenomen heeft.
Heel veel dank voor ieders enthousiasme en graag tot de volgende keer!
Lees meer ›

Geplaatst in VeReFi Congres

Handhaving Wet DBA nu opgeschort tot 1 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als er achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Dat geldt niet voor kwaadwillenden.

Sinds de start van de Wet DBA werd duidelijk dat de arbeidswetgeving niet meer past bij de huidige praktijk voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het kabinet onderzocht daarom of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018.

Inmiddels zijn de resultaten van dit ambtelijk onderzoek bekend en worden deze meegenomen in het formatieproces. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om hun werkwijze zo nodig aan te passen. Daarom schort staatssecretaris Wiebes de handhaving op tot ten minste 1 juli 2018.

Kwaadwillenden

Zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving, krijgen opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. Het gaat dan om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.

Modelovereenkomsten

Opdrachtgevers en -nemers kunnen (als zij dat willen) gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten. Het is op dit moment niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst.

 

 

Geplaatst in Geen categorie

Kwaliteit casemanagement voor de toekomst geborgd

Het beëindigen van de samenwerking van CS Opleidingen als kennispartner van de RNVC heeft veel losgemaakt.  Wij zijn dankbaar voor alle loyale reacties die we per mail, telefoon, sms etc. hebben mogen ontvangen. Natuurlijk waren er ook mensen teleurgesteld. Daarvoor hebben we alle begrip; we hadden het zelf immers ook graag anders gezien. Onze reactie is echter een logisch en van te voren aangekondigd gevolg van de keuzes en opstelling van het RNVC-bestuur.

Daarnaast blijven wij van mening dat de titels Crov en Rccm aan kracht inboeten als andere opleidingen dezelfde titels mogen hanteren. Dat zou alleen logisch zijn als het curriculum van de opleidingen overeenkomt en voor alle studenten dezelfde toetredings- en exameneisen gelden. Het feit dat een opleiding van CPION het predicaat Post-HBO krijgt, zegt iets over het algemene niveau en niet over de specifieke inhoud en zwaarte van de opleiding. Dit leidt er toe dat de Crov- en Rccm-titels nu gekoppeld worden aan een volkomen ander curriculum. Dat geeft onduidelijkheid in de markt, daar zijn de huidige RNVC-leden niet bij gebaat.

Op het VeReFi Congres van 11 april is door verschillende marktpartijen het belang van herkenbaarheid en controleerbaarheid van de diversiteit binnen het vakgebied casemanagement onderstreept. O.a. door Jurriaan Penders, voorzitter van de NVAB, is benoemd dat het helder moet zijn met welk soort casemanager iemand te maken heeft: is het bijvoorbeeld iemand die acteert vanuit de arbodienst, vanuit de werkgever, in verlengde arm van de bedrijfsarts of vanuit een onafhankelijke rol? Juist om deze specifieke inhoudelijke kwaliteit te waarborgen is het RSC opgericht met meerdere specialisaties.

CS Opleidingen zal voortdurend in een constructieve samenwerking met de onafhankelijke partner, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, werken aan doorontwikkeling van de leerlijnen. Waarbij we blijven kijken naar wat er nu in de markt speelt en nodig is. Hierbij staan we open voor een samenwerking met andere partijen.

Geplaatst in Geen categorie

CS Opleidingen stopt samenwerkingsafspraken met RNVC

Naar aanleiding van de keuzes die het bestuur van de RNVC recent heeft gemaakt, kiest CS Opleidingen ervoor de samenwerking als kennispartner van de RNVC per direct te beëindigen. Dit heeft gevolgen voor wie een VeReFi-abonnement heeft met korting via de RNVC.

CS Opleidingen (voorheen Cylin) is de grondlegger van de opleidingen op het gebied van casemanagement in Nederland en heeft destijds ook het initiatief genomen tot oprichting van de RNVC. Aan de basis van de titels Rccm en Crov liggen de opleidingen Post Bachelor Register Casemanagement en Regie op Verzuim met de bijbehorende curricula die zijn geaccrediteerd door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en tevens door CPION en CRKBO. De HAN is toezichthouder op genoemde opleidingen en vervult een grote rol bij de kwaliteitstoetsingen van de eindexamens, waarbij strikte spelregels gehanteerd worden.

RNVC devalueert titels Rccm en Crov

De titels Rccm en Crov geven de garantie dat degene die de titel voert een kwalitatief hoogwaardige opleiding volgens heeft genoten. CS Opleidingen betreurt dat deze titels nu uitgehold gaan worden doordat de RNVC heeft gekozen ook opleiders toe te laten die zich niet aan het vereiste curriculum en toetscriteria houden. Zo krijgt iemand het recht de titel Rccm te voeren, terwijl hij een lesprogramma heeft gevolgd dat qua kennisniveau totaal anders is en liefst 8 lesdagen minder telt, waarbij er geen verplichte stage van toepassing is en geen kennistoets op alle onderdelen wordt afgenomen. Een aanbieder die de concurrentie op prijs wil winnen in plaats van op kwaliteit en een lesprogramma hanteert dat de HAN de afgelopen jaren consequent heeft geweigerd te accrediteren.

CS Opleidingen heeft kwaliteitsborging en innovatie altijd vooropgezet en investeert voortdurend in het ontwikkelen van nieuwe opleidingsprogramma’s en specialisaties. CS Opleidingen is twee jaar bezig geweest met het RNVC-bestuur om ook specialisaties herkenbaar in de markt te laten zijn met aparte titels voor de geaccrediteerde aanvullende vakstudies. Omdat deze samenwerking gedurende twee jaar consequent door de RNVC is afgewezen, is het initiatief genomen om een onafhankelijk Register Specialistisch Casemanagement op te zetten, het RSC. Met een onafhankelijk bestuur en vakcommissies, los van CS Opleidingen.

Borging van kwaliteit

Het RSC staat voor borging van kwaliteit en herkenbaarheid van specialisaties en biedt verplichte bijscholingen, vaardigheidstrainingen, intervisies en kennistoetsen. Ook krijgen RSC-leden toegang tot de VeReFi Kenniskring, waar vakexpertises excelleren en vraag en aanbod samenkomen.
Voor RNVC-leden die nu nog profiteren van 50% korting op het VeReFi-abonnement, betekent het besluit om de samenwerking te beëindigen dat per prolongatiedatum het officiële tarief gaat gelden, tenzij ze RSC-lid zijn of worden. Het officiële tarief is € 125 voor een VeReFi Nieuwsabonnement en € 750 voor een VeReFi Volledig Abonnement.

RSC-leden behouden korting

CS Opleidingen koppelt het kennispartnerschap uiteraard wel aan het RSC. RSC-leden hebben automatisch een VeReFi RSC Abonnement en behouden korting op het VeReFi Volledig Abonnement. Binnenkort volgt de upgrade van het VeReFi Volledig Abonnement met geweldige applicaties, waarbij in een testomgeving Timeline, VeReFi VerzuimInzicht en Verzuimbalans toegankelijk worden.
Meer informatie over het RSC en de VeReFi Abonnementen kunt u verkrijgen bij Marcel Boudewijnse: 06 228 972 76 / marcel@register-rsc.nl

Geplaatst in Geen categorie

VeReFi Zomermarkt in teken van Psyche en Verzuim

Verzuim heeft in verreweg de meeste gevallen niet een lichamelijke maar een psychische oorzaak. Denk aan overspannenheid, burn-out, depressie, een stoornis, verslaving, pestgedag of conflict op de werkvloer. En als verzuim wel een lichamelijke oorzaak heeft, komen daar toch ook psychische factoren bij kijken.
Hoe ga je als leidinggevende, hr-professional, casemanager of arbeidsdeskundige om met een werknemer met psychische problematiek? Of met werknemers die minder presteren dan dat er van ze verwacht wordt? Of met iemand met die na een chemokuur weer aan de slag wil? Of met iemand die bij een andere werkgever zal moeten re-integreren?
Op de VeReFi Zomermarkt op 28 en 29 juni geven verschillende deskundigen uit de praktijk handvatten en tips. De Zomermarkt vindt plaats bij De Zonnewijzer, Campmanplein 6 te Randwijk.

Keuze uit vele workshops

U kunt op beide dagen kiezen uit verschillende workshops, bijvoorbeeld:

• Werkstress en (on)mogelijkheden bij burn-out
• Werkkracht bij kanker
• Aandacht voor psychische problematiek vanuit arbeidsdeskundigen
• Gespreksvoering bij psychisch verzuim
• Verzuim is een keuze? Of een reactie?
• Gezond zijn en gezond blijven: mag ik u even aanraken?
• Psychische klachten: hoe herken je ze en hoe ga je ermee om?
• Pesten op de werkvloer
• Het belang van Eigenaarschap bij re-integratie
• Hoe maak je Spoor 2 tot een succes?
• Integraal Gezondheidsmanagement: handvatten voor een effectief beleid
• Elke werknemer inzetbaar op topsportniveau: Test uw hersenfitheid
• Obsoletie: wat is het en wat is het effect?
• PSA en risicoaansprakelijkheid

Meer informatie over het programma en aanmelden? Klik hier

Geplaatst in Geen categorie

Sfeerimpressie VeReFi Congres 11 april 2017

Wat hebben we genoten van het VeReFi Congres ‘Denken in mogelijkheden’ op 11 april. Van Inge Diepman die op haar eigen humoristische wijze de ochtend leidde, van Paul Smit die ons liet inzien dat veranderen voor mensen heel erg moeilijk is, van Jurriaan Penders die liet zien dat investeren in preventie echt nodig is, van Jeroen Breen die de rokers er fijntjes op wees dat elke sigaret je leven met 14 minuten verkort en dat 2/3 van onze kinderen later een beroep zal hebben wat nu nog niet bestaat, van Alexander Jansen die uitleg gaf over de beleidsregels van de AP, van Marc van Lokven die mensen met testjes liet ervaren dat je je hersenfitheid kunt trainen, van Ruud de Quay die aangaf dat niet te snel in exit gedacht moet worden, omdat de rechters niet kinderachtig zijn als werkgevers er een potje van maken, van Frans van den Nieuwenhof die uitlegde waarom Taakdelegatie een andere tak van sport is, van Simon Troost die ons meenam in de nieuwe Arbowet en van Andre Fenneman die ons alles vertelde over de Werkwijzer Poortwachter.

Alle sprekers, deelnemers en hulptroepen: ongelofelijk bedankt voor jullie enthousiasme en graag tot de volgende keer!

 

 

Geplaatst in VeReFi Congres

Nieuw: Register voor Specialistisch Casemanagement

Heeft u de opleiding Post Bachelor Register Casemanagement, Regie op Verzuim of Regie op Ziektewet behaald? En bent u bereid om zich verder te specialiseren en aan hoge kennis-en kwaliteitseisen te voldoen? Dan kunt u zich sinds 1 januari 2017 inschrijven in een nieuw register: het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Het RSC is als specialisatieregister complementair aan de RNVC.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

VeReFi KennisKring neemt initiatief voor nieuw broodfonds

Kom naar de informatieavond op 20 maart 2017

In ons specialisme zijn veel zelfstandigen aan het werk, die zelf voor de eigen arbeidsongeschiktheid niets geregeld hebben. Een complete AOV is immers relatief kostbaar en kent veel voorwaarden en uitsluitingen. Daarom neemt de VeReFi KennisKring het initiatief tot het oprichten van een broodfonds voor professionals sociale zekerheid. Een broodfonds is een gezamenlijk fonds waarbij gelijkgestemden sparen voor het geval een lid van het fonds ziek wordt en hulp nodig heeft.

Lees meer ›

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt