Vergelijking parameters Werkhervattingskas 2016 met 2015

Voor kleine bedrijven gelden de sectorale premies.De grens tussen klein – middelgroot gaat van € 314.000,-  naar € 319.000,-. En de grens middelgroot – groot stijgt van € 3.140.000,- naar € 3.190.000,-. Bijgaand een overzicht van de parameters. Daarna wordt een rekenvoorbeeld gegeven hoe de gedifferentieerde premie uitgerekend kan worden.

Premies WGA-vast 

                                                                                           2016                               2015

Rekenpercentage                                                          0,48%                             0,50%

Gemiddelde percentage                                               0,47%                            0,48%

Maximumpremie werkgevers  (*)                             1,88%                             1,92%

Minimumpremie werkgevers   (*)                            0,11%                               0,12%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage               0,27%                              0,28%

Correctiefactor werkgeversrisico                              1,34                                    1,36

 

Parameters WGA-flex

                                                                                     2016                                       2015

Rekenpercentage                                                      0,25%                                     0,25%

Gemiddelde percentage                                            0,24%                                    0,24%

Maximumpremie werkgevers                                 0,96%                                      0,96%

Max. premie uitzendsector (sector 52)                 6,32%                                      5,96%

Minimumpremie werkgevers                                  0,06%                                     0,06%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage            0,09%                                     0,06%

Correctiefactor werkgeversrisico                           2,00                                         2,00

 

Parameters ZW-flex

                                                                                      2016                                               2015

Rekenpercentage                                                       0,39%                                            0,4%

Gemiddelde percentage                                            0,36%                                            0,35%

Maximumpremie werkgevers                                 1,44%                                               1,4%

Max. premie uitzendsector (sector 52)                 7,10%                                              7,08%

Minimumpremie werkgevers                                   0,09%                                              0,08%

Gemiddelde werkgeversrisicopercentage             0,23%                                              0,22%

Correctiefactor werkgeversrisico                            1,30                                                  1,42

 

Berekeningswijze gedifferentieerde premie

Elke gedifferentieerde premieberekening is gebaseerd op het principe dat er bij de rekenpremie een opslag of een korting komt. De opslag of de korting wordt bij grote bedrijven (loonsom > € 3.190.000,-) volledig bepaald op de eigen instroom. Bij middelgrote bedrijven geldt een gewogen gemiddelde tussen de sector en het individuele risico van het bedrijf zelf. Bij kleine bedrijven geldt een branchepremie, dus wordt de hoogte van de opslag of korting bepaald door de branche-instroom.

Het T-2 principe

Bij de berekening van het individuele werkgeversrisico geldt het T-2 principe. Het jaar T is het jaar waarvoor de premie wordt vastgesteld. Om voor de werkgever het individuele risico vast te stellen, gaat het UWV uit van de instromers in het ZW-vangnet of de WGA-flexuitkering van het jaar T-2 (oftewel twee kalenderjaren eerder). Bij de vaststelling van de premiedifferentiatie voor het jaar 2016, wordt er dus gekeken naar de gedane uitkeringen in 2014.

Korting of opslag op rekenpremie

Bijgaand een voorbeeldberekening voor WGA-vast waarbij we eerst de korting of opslag op de rekenpremie gaan uitrekenen. Dit gebeurt met de volgende formule

  • correctiefactor werkgeversrisico  * (individuele werkgeversrisico minus gemiddeld risico) 
  • Het individuele werkgeversrisico wordt voor het premiejaar 2016 berekend door de uitkeringslasten van uitkeringen ingegaan na 1 januari 2007 (voor flex na 1-1-2012) te nemen die in het jaar 2016 (T-2) zijn uitbetaald en dat te delen door de gemiddelde loonsom van de laatst bekende vijf jaar (gemiddelde loonsom van de periode 2010-2014) en te vermenigvuldigen met 100%. 

De opslag of korting komt bij de rekenpremie op (of af) en vervolgens wordt deze uitkomst vergeleken met de minimum- en maximum bandbreedte van de premies.

Premievoorbeeld groot bedrijf (WGA-vast premie)

Berekening gedifferentieerde premie : 0,48% (rekenpercentage) + opslag /korting

Gemiddelde premieplichtige loonsom                 : € 5.000.000,-

Gedane WGA-uitkeringen in 2014                          : € 50.000,-

Individueel werkgeversrisico is 1%                         (nl. 50.000 / 5.000.000 * 100%)

Het individuele werkgeversrisico wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde werkgeversrisicopercentage. Deze  is gegeven in de parameters op 0,27%. Het bedrijf doet het slechter dan gemiddeld, dus er volgt een opslag op de rekenpremie. Het verschil wordt ook nog vermenigvuldigd met de correctiefactor werkgeversrisico van 1,34 (zie parameters).

Berekening opslag / korting :  1,34 * (1% – 0,27) = 0,97%   (uitkomst wordt naar beneden afgekapt)

Totale gedifferentieerde premie: 0,48% (rekenpercentage) + 0,97% (opslag) = 1,45%

Deze valt binnen de minimum- en maximumgrens.

Op www.verefi.nl  onder ‘rekentools’ vindt u o.a. de WGA- calculator en de ZW-calculator waarmee u eenvoudig berekeningen  kunt maken ten behoeve van de vergelijking met het eigenrisicodragerschap WGA en of ZW. Deze rekentools komen de eerste week van september online.

 

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt