Algemene Voorwaarden VeReFi

1. Definities

1.1. Abonnement: Een overeenkomst tussen VeReFi en Wederpartij krachtens welke VeReFi aan Wederpartij middels een persoonlijke inlogcode elektronisch toegang verleent tot een Online product van VeReFi.
1.2. VeReFi: VeReFi is onderdeel van CS Opleidingen B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09202948, gevestigd aan het Horapark nr. 2, 6717 LZ te Ede.
1.3. Deelnemer: Een persoon die aan een opleiding, een cursus, een training, een congres of een evenement deelneemt.
1.4. Diensten: Werkzaamheden die VeReFi in opdracht en/of ten behoeve van Wederpartij verricht, zoals het geven van opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, het organiseren van congressen en evenementen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.5. Digitaal product: Een product dat of dienst die bestaat uit het door VeReFi online ter beschikkingstellen van software en/of van informatie dan wel het door VeReFi leveren van gegevensdragers, zoals een cd-rom of usb-stick, met software en/of informatie, inclusief eventueel updates daarvan.
1.6. Examen: Een door of vanwege VeReFi of door een derde af te nemen examen of toets ter afsluiting van een opleiding, cursus of training.
1.7. Gebruiker: een natuurlijk persoon verbonden aan de organisatie van Wederpartij die op grond van de Overeenkomst het recht heeft een Digitaal product (VeReFi) te gebruiken.
1.8. Overeenkomst: Een (schriftelijke) afspraak tussen VeReFi en Wederpartij waarbij VeReFi zich verbindt aan Wederpartij een of meer Publicaties, Diensten of Digitale producten te leveren of ter beschikking te stellen tegen betaling van de overeengekomen prijs.
1.9. Schriftelijk: Berichtgeving door middel van de post, telefax of op elektronische wijze (e-mail).
1.10. Software: Een computerprogramma door VeReFi geleverd of ter beschikking gesteld aan Wederpartij.
1.11. Publicatie: Een hoeveelheid samenhangende tekst in gedrukte vorm, zoals boeken, geschriften en dergelijke, niet zijnde software, uitgegeven door VeReFi en of aanverwante bedrijven.
1.12. Wederpartij: De partij, waaronder afnemers, opdrachtgevers of abonnees, waarmee VeReFi een Overeenkomst heeft afgesloten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, van VeReFi. Derden die bij de uitvoering van de Werkzaamheden worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3. Indien een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. VeReFi en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
2.4. Algemene voorwaarden van Wederpartij worden door VeReFi niet aanvaard, tenzij de aanvaarding daarvan door VeReFi schriftelijk is bevestigd.

3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van VeReFi zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 45 (vijfenveertig) dagen, tenzij VeReFi en Wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. De inhoud van folders, brochures, advertenties en ander reclamemateriaal, al dan niet elektronisch, bindt VeReFi niet.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een Schriftelijke of mondelinge, waaronder begrepen een telefonische bestelling, inschrijving of opdracht bij VeReFi en de aanvaarding daarvan door VeReFi. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht deze algemene voorwaarden. De aanvaarding door VeReFi van de bestelling, inschrijving of opdracht geschiedt
3.3. De inhoud van de bestelling, inschrijving of opdracht geldt zoals deze door VeReFi is ontvangen. Invoerfouten en andere bij de bestelling, inschrijving of opdracht gemaakte fouten zijn geheel voor risico van Wederpartij. In geval een dergelijke fout, al dan niet op verzoek van Wederpartij, leidt tot het opnieuw opmaken van een aan Wederpartij reeds toegezonden document of factuur zal aan Wederpartij € 75,- kosten in rekening worden gebracht.
3.4. Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal een (1) jaar met als ingangsdatum de datum van de terbeschikkingstelling van de inlogcode aan (de Gebruiker van de) Wederpartij. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode steeds, voor de eerste keer per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het eerste abonnement eindigt, stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar, tenzij Wederpartij het Abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode Schriftelijk opzegt.
3.5. VeReFi verleent aan Wederpartij een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het Digitaal product en de Software. Dat gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die bij deze voorwaarden aan Wederpartij zijn toegekend. Het is Wederpartij daarbuiten uitdrukkelijk verboden de software geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend het middels een computer of soortgelijke gegevensverwerkende apparatuur in beeld brengen, raadplegen en laten functioneren van het Digitaal product of de Software conform de verstrekte specificaties en instructies, alsmede het opslaan of printen van niet-substantieel gedeelten van de inhoud uit het product. In geval van levering door middel van een gegevensdrager, zoals een cd-rom of usb-stick, omvat het gebruiksrecht uitsluitend het downloaden van de software teneinde de software beschikbaar te maken voor gebruik door gebruikers die daartoe gerechtigd zijn. Het is Wederpartij verboden om zonder schriftelijke toestemming van VeReFi een reservekopie te maken. De gegevensdragers blijven eigendom van VeReFi; daarvan vindt derhalve geen eigendomsoverdracht aan Wederpartij plaats.
3.6. Het gebruiksrecht voor de Software mag alleen worden uitgeoefend door een natuurlijk persoon of personen, verbonden aan de organisatie van Wederpartij aan wie in de Overeenkomst uitdrukkelijk het recht is verleend de software te gebruiken. Indien in de Overeenkomst niet aan een bij name genoemde persoon het gebruiksrecht is verleend mag de Software slechts door één natuurlijk persoon op maximaal twee computers worden gebruikt. In het geval de software door meer of andere personen of op meer af andere apparatuur is of wordt gebruikt is Wederpartij verplicht de vergoeding te betalen die VeReFi voor dat meerdere c.q. andere gebruik normaliter in rekening brengt, onverminderd alle andere rechten van CS Opleiding zoals het recht van ontbinding en/of het recht op schadevergoeding.
3.7. Op Software ontwikkeld door derden en door VeReFi aan Wederpartij ter beschikking gesteld, al dan niet als onderdeel van een Digitaal product, zijn de voorwaarden van die derden van toepassing zonder dat vorenbedoelde voorwaarden afbreuk doen aan de rechten van VeReFi op grond van deze algemene voorwaarden of zonder dat die voorwaarden verdergaande verplichtingen voor VeReFi scheppen dan uit deze algemene voorwaarden voor VeReFi voortvloeien. Wederpartij aanvaardt door zijn bestelling, inschrijving of opdracht tevens de voorwaarden van bedoelde derden. Op verzoek van Wederpartij worden de voorwaarden van derden kosteloos aan haar toegezonden.

4. Facturering en prijzen

4.1. Diensten worden bij de aanvang van de Diensten gefactureerd. Publicaties en Digitale producten worden voorafgaand aan de levering of de online terbeschikkingstelling gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen VeReFi en Wederpartij is overeengekomen. Abonnementen worden voor de volledige abonnementsperiode vooraf gefactureerd en na verlenging in de maand voorafgaand aan de oorspronkelijk maand waarin het abonnement is ingegaan.
4.2. Levering van Diensten, Digitale producten en Publicaties geschieden tegen de door VeReFi gehanteerde prijzen ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
4.3. Alle prijzen die door VeReFi worden gehanteerd zijn exclusief omzetbelasting, eventueel andere heffingen van overheidswege opgelegd en administratie- en verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4. Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst in de prijzen begrepen factoren, zoals lonen, inkoopprijzen en dergelijke een wijziging ondergaan, is VeReFi gerechtigd de prijzen aan te passen. De gewijzigde prijzen gelden, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vanaf het moment dat deze door VeReFi zijn ingevoerd.

5. Betaling

5.1. Betaling van facturen dient door Wederpartij op de door VeReFi in de factuur aangegeven wijze en in de daarin aangegeven valuta te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.
5.2. Door Wederpartij gedane betalingen strekken primair steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande en reeds vervallen factuurbedragen, ook indien Wederpartij bij betaling een andere factuur of facturen vermeldt.
5.3. Indien de Wederpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald is hij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Wederpartij is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van het factuurbedrag tot aan de dag van algehele voldoening over het (de) openstaande bedrag(en) de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd.
5.4. Onverminderd alle andere rechten die VeReFi in geval van verzuim van de Wederpartij heeft op grond van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, zijn alle in redelijkheid door VeReFi ter gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van een vordering gemaakte kosten, voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 75,-.
5.5. Ingeval twee of meer (rechts-)personen een bestelling, inschrijving of opdracht hebben geplaatst of gedaan, zijn ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de aan VeReFi verschuldigde bedragen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
5.6. VeReFi is steeds gerechtigd om vooruitbetaling of zekerheid voor een betaling te verlangen. Bij gebreke van een verlangde vooruitbetaling dan wel het stellen van de verlangde zekerheid is VeReFi bevoegd, tot het moment van betaling of van (voldoende) zekerheidsstelling door Wederpartij, haar verplichtingen op te schorten dan wel te staken, waaronder tevens te verstaan de weigering om een deelnemer tot een examen toe te laten.
5.7. Geleverde zaken blijven eigendom van VeReFi tot volledige betaling, inclusief de in dit artikel bedoelde kosten, heeft plaats gevonden.

6. Uitvoering van de bestelling, inschrijving of opdracht Examen Overmacht

6.1. VeReFi zal zo spoedig mogelijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen de door Wederpartij bestelde Publicatie of het Digitale product leveren, mits het product voorradig is en de vereiste voorafbetaling heeft plaats gevonden alsmede de Diensten leveren mits de aanvang van Diensten mogelijk is. Wederpartij is zelf aan de hand van de door VeReFi verstrekte instructies verantwoordelijk voor de installatie en implementatie van het geleverde Digitaal product alsmede voor de keuze, en het functioneren van de apparatuur en elektronische communicatie netwerken waarmede Wederpartij het Digitaal product gebruikt.
6.2. VeReFi verricht de overeengekomen Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. VeReFi geeft geen garantie met betrekking tot het bereiken van enig beoogd resultaat van de verrichte Diensten. VeReFi heeft uitsluitend een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. VeReFi bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten wordt uitgevoerd.
6.3. VeReFi kan de persoon die met de uitvoering van de Diensten is belast door een ander vervangen indien dit naar het oordeel van VeReFi voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is.
6.4. VeReFi heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door (een) derde(n), aan te wijzen door VeReFi, indien zulks naar oordeel van VeReFi wenselijk is met het oog op een voor Wederpartij optimale uitvoering van de Diensten. Indien deze derde(n) zijn/hun aansprakelijkheid in verband daarmede wens(t)(en) te beperken is VeReFi van oordeel, en bedingt zo nodig bij deze, dat de aan haar gegeven Opdrachten de bevoegdheid insluiten een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens Wederpartij te aanvaarden.
6.5. Alle door VeReFi opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen. Is de Wederpartij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan is VeReFi gerechtigd zijn leveringsverplichtingen jegens Wederpartij op te schorten tot het moment dat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie ter beschikking is gesteld.
6.6. Overmacht is iedere tekortkoning in de uitvoering van de Overeenkomst die VeReFi niet kan worden toegerekend omdat deze niet te wijten is aan haar schuld, dan wel niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van VeReFi komt.
6.7. In geval van tijdelijke overmacht aan de kant van VeReFi, waaronder te begrijpen het geval een Publicatie of een Digitaal product niet (meer) voorradig is, heeft VeReFi het recht de leveringstermijn te verlengen met de periode gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
6.11. In geval van blijvende overmacht, welke een levering van Publicaties, Digitale producten en aanvang van Diensten onmogelijk maakt waaronder tevens te begrijpen de situatie dat een Publicatie is uitverkocht en daarvan geen herdruk plaats zal vinden, heeft zowel VeReFi als de Wederpartij het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat de Wederpartij schadevergoeding kan vorderen.

7. Reclames

7.1. Reclames met betrekking tot Publicaties, Digitale producten, Diensten of het factuurbedrag dienen Schriftelijk binnen veertien(14) dagen na de verzenddatum of het moment van de terbeschikkingstelling van de Digitale producten dan wel gedurende of binnen veertien (14) na afloop van de Dienst waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan VeReFi te worden kenbaar gemaakt.
7.2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.3. In geval van een, naar oordeel van VeReFi, terecht uitgebrachte reclame heeft VeReFi de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Wederpartij reeds betaald bedrag.

8. Intellectuele eigendom

8.1. Alle rechten van intellectuele eigendom en soortgelijke rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en databankrechten, ter zake van de door VeReFi uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, berusten bij VeReFi en haar licentiegevers. De met Wederpartij gesloten Overeenkomst houdt op geen enkele wijze de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald. Wederpartij zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze rechten op straffe van het verbeuren van een boete van € 5.000,- voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd alle andere rechten van VeReFi, waaronder die tot het recht op nakoming of het recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.
8.2. Het is Wederpartij, voor zover niet uitdrukkelijk bij wet of door VeReFi toegestaan, uitdrukkelijk verboden, al dan niet met inschakeling van derden, de (mede) door VeReFi uitgegeven Publicaties, geleverde Diensten of geleverde dan wel ter beschikking gestelde Digitale producten, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
8.3. Het is Wederpartij zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van VeReFi, niet toegestaan de (mede) door VeReFi uitgegeven Publicaties, geleverde of ter beschikking gestelde Digitale producten en print outs daarvan, aan derden ter hand te stellen.

9. Beëindiging en Opzegging

9.1. VeReFi Abonnementen worden aangegaan voor de duur van minimaal een (1) jaar met als ingangsdatum de datum van de terbeschikkingstelling van de inlogcode aan (de Gebruiker van de) Wederpartij. Abonnementen worden na afloop van de abonnementsperiode steeds, voor de eerste keer per de eerste van de maand volgend op de maand waarin het eerste abonnement eindigt, stilzwijgend verlengd voor de duur van een (1) jaar, tenzij Wederpartij het Abonnement tenminste twee (2) maanden voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt.
9.2. In het geval Wederpartij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens VeReFi, een Digitaal product gebruikt of heeft gebruikt in strijd met haar gebruiksrechten, niet in staat is haar schulden te voldoen, haar faillissement of surseance van betaling aanvraagt of haar bedrijfsvoering staakt, dan wel indien ten laste van Wederpartij beslag wordt gelegd op haar goederen vanwege aanmerkelijke schulden, heeft VeReFi het recht de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of zonder inachtneming van een opzegtermijn te ontbinden. Een ontbinding van een Overeenkomst houdt tevens de beëindiging van gebruiksrechten met betrekking tot een Digitaal product in.
9.3. VeReFi is vanwege vorenbedoelde beëindiging van een overeenkomst nimmer gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding, onverminderd haar recht op schadevergoeding en overige rechten wegens schending door Wederpartij van haar verplichtingen zoals hiervoor bedoeld.
9.4. In geval van beëindiging van de Overeenkomst zijn alle door Wederpartij aan VeReFi verschuldigde bedragen ineens én geheel opeisbaar.
9.5 In geval een Overeenkomst anders dan de abonnementen voor de duur van een bepaalde opdracht of voor een bepaalde tijd is aangegaan eindigt de overeenkomst, zonder dat enige opzegging noodzakelijk is, van rechtswege wanneer het project is geëindigd c.q. de duur is verstreken. Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst anders dan een abonnement kan, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken, middels een aangetekend schrijven worden beëindigd.
9.6 In geval van (bij)scholingen of congressen georganiseerd door VeReFi geldt dat kosteloze annulering mogelijk is tot vier weken voor aanvang . Deze annulering moet schriftelijk worden ingediend. Daarna wordt het volledige inschrijfbedrag berekend. Wel is het mogelijk in dat geval een vervanger van de inschrijving gebruik te laten maken.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Door VeReFi wordt aan de inhoud van de geleverde en ter beschikking gestelde Publicaties, Digitale producten en Diensten de uiterste zorg besteed. Voor aanwezigheid daarin van fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit of in het doorgeven daarvan wordt door VeReFi niet ingestaan. VeReFi, auteurs en andere personen die de producten maken of Diensten verlenen zijn voor dergelijke fouten, onjuistheden, onrechtmatigheden of onvolledigheden of achterstanden in de actualiteit op geen enkele wijze aansprakelijk.
10.2. De aansprakelijkheid van VeReFi voor directe schade die Wederpartij lijdt doordat VeReFi anderszins dan in 10.1 bedoeld tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, met uitzondering van schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van VeReFi of haar bestuurders, is beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de aan Wederpartij in rekening gebrachte of in rekening te brengen prijs, exclusief BTW, voor de betrokken Publicatie, het Digitaal product of de Dienst. In geval van een Overeenkomst voor een duur van tenminste een (1) jaar dan wel in geval van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is het hiervoor bedoelde bedrag beperkt tot maximaal de vergoedingen, exclusief BTW, die over de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan het schadevoorval aan Wederpartij in rekening zijn gebracht. VeReFi is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.
10.3. Wederpartij vrijwaart VeReFi tegen alle aanspraken van derden wegens schade verband houdende met door VeReFi gesloten Overeenkomsten. Deze vrijwaring omvat tevens alle schade en kosten die VeReFi op grond van een dergelijke aanspraak lijdt, respectievelijk maakt.
10.4. VeReFi is niet aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging in de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van VeReFi. Data-uittreksels uit de computersystemen van VeReFi leveren dwingend bewijs op van de inhoud van de door VeReFi verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de Wederpartij.
10.5. VeReFi is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Wederpartij, VeReFi of derden.
10.6. VeReFi heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Wederpartij ongedaan te maken.
10.7. De aansprakelijkheid van VeReFi voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële schade aan goederen zal beperkt zijn tot het (de) bedrag(en) dat onder de door VeReFi afgesloten verzekering zal worden uitgekeerd, inclusief het eigen risico dat VeReFi in verband met die verzekering draagt.

11. Privacy

11.1. Voor het ontvangen van VeReFi Nieuwsbrieven en voor het participeren in (sommige) onderdelen van de website en bijbehorende applicaties van VeReFi is de registratie van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk of gewenst. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nevenactiviteiten, enquêtes en interessante aanbiedingen van onszelf en van onze dochterondernemingen en/of samenwerkingspartners. Door een VeReFi abonnement af te sluiten aanvaardt u hiermee akkoord te gaan (opt-in). Indien u geen prijs stelt op informatiemateriaal van VeReFi partners dan kunt u dit per e-mail aangeven info@verefi.nl (o.v.v. opt-out). Uw niet openbare gegevens worden buiten deze situaties niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.
11.2. Door aanmelding en/ of registratie geeft u ondubbelzinnig toestemming voor het registreren van uw persoonsgegevens door VeReFi.
11.3. Uw gegevens die u via de website en bijbehorende applicaties hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.
11.4. U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek aan VeReFi te richten info@verefi.nl. VeReFi zal u dan spoedig een overzicht verstrekken van uw bij VeReFi aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, kunt u dit schriftelijk (of per e-mail) aan VeReFi te melden. VeReFi zal in uw instructies zo snel mogelijk opvolgen, tenzij VeReFi hiertoe niet in staat is. In dat geval zal VeReFi uw persoonsgegevens uit haar bestand(en) verwijderen.

12. Vervaltermijn

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en overige bevoegdheden van Wederpartij jegens VeReFi door het verloop van één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend was of bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten en bevoegdheden.

13. Wijziging Algemene voorwaarden

VeReFi is gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. Wijzigingen zullen door VeReFi bekend gemaakt worden op de website www.verefi.nl en zijn veertien (14) dagen na bekendmaking van kracht dan wel zoveel later als in de bekendmaking zal zijn bepaald.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op alle Overeenkomsten tussen Wederpartij en VeReFi, waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Alle geschillen die verband houden met het tot stand komen, de uitleg en/of de uitvoering van een Overeenkomst tussen Wederpartij en VeReFi worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.