Parameters gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2019 bekend

Op 3 september 2018 zijn de parameters van het besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De gedifferentieerde premie kent een WGA-premiecomponent en een Ziektewet-premiecomponent. Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft het Ziektewetdeel niet te betalen en een eigenrisicodrager voor de WGA hoeft het WGA-deel niet te betalen.

De parameters voor de WGA zijn gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 2018. De parameters voor het Ziektewetdeel zijn licht gestegen.

Indeling werkgevers in drie categorieën

Voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas worden werkgevers in drie categorieën ingedeeld. Binnen iedere categorie komen de premies op een andere manier tot stand:

  1. Kleine werkgevers (met een loonsom ≤10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer) betalen een premie op sectorniveau. Zij krijgen dus geen individuele toerekening van de eigen schade. Kleine bedrijven zijn bedrijven die in 2017 een loonsom kleiner of gelijk hadden aan € 331.000,-.
  2. Middelgrote werkgevers (met een loonsom van > 10 en ≤100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een gewogen gemiddelde van sectorpremie en individuele premie. Hoe groter het bedrijf, hoe groter de individuele toerekening. De grens middelgroot ligt voor 2019 tussen € 331.000,- tot en met € 3.310.000,-(kijkend naar de premieplichtige loonsom van 2017).
  3. Grote werkgevers (>100 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer) betalen een premie op individueel niveau. Grote bedrijven zijn bedrijven met premieplichtig loon > € 3.310.000,-.

Bij de premievaststelling voor het jaar 2019 wordt gekeken naar de gemiddelde premieplichtige loonsom uit 2017. De maximumpremie bedraagt voor alle gedifferentieerde premies uit de Werkhervattingskas vier maal de gemiddelde premie. Echter voor de uitzendsector (sector 52) gelden afwijkende premies voor de Ziektewet.
Hieronder vindt u de parameters. In de speciale Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2019 vindt u rekenvoorbeelden en meer uitleg.

Parameters WGA
2019 2018
Rekenpercentage 0,77% 0,77%
Gemiddelde percentage 0,75% 0,75%
Maximumpremie werkgevers 3,00% 3,00%
Minimumpremie werkgevers (*) 0,18% 0,18%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,41% 0,41%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,42 1,42

(*) De maximumpremie is 4 maal de gemiddelde premie.

De correctiefactoren bij onvolledige periode werkgever zijn niet gewijzigd. Dit wordt uitgelegd in de Whitepaper.

Parameters Ziektewet

Een eigenrisicodrager voor de Ziektewet hoeft deze premie niet te betalen. Controleer dit wel zorgvuldig!

2019 2018
Rekenpercentage 0,47% 0,45%
Gemiddelde percentage 0,43% 0,41%
Maximumpremie werkgevers 1,72% 1,64%
(let op : er geldt in 2019 een afwijkende maximumpremie voor uitzendsector (sector 52) van 8,48%)
Minimumpremie werkgevers 0,10% 0,10%
Gemiddelde werkgeversrisicopercentage 0,26% 0,24%
Correctiefactor werkgeversrisico 1,39 1,45

 

Rekenvoorbeelden kunt u vinden in de Whitepaper Parameters Werkhervattingkas 2019. Ook zijn de tools voor de afweging van het ZW- eigenrisicodragerschap en het WGA-eigenrisicodragerschap aangepast. Deze tools zijn alleen toegankelijk voor de abonnementhouders met een VeReFi Volledig Abonnement (dus niet voor de VeReFi nieuwsabonnementhouders).88

Geplaatst in Geen categorie

Mijn VeReFi & CS Opleidingen

Inloggen

Wachtwoord kwijt